مشخصات فردی
نام شرکت:سرویس درخواست اشتراک
کد ثبت شرکت:
کد اقتصادی:
اقدام کننده:
کد ملی:
آدرس پست الکترونیکی:
شماره تلفن همراه:
مشخصات تکمیلی
استان:
شهرستان:
کد پستی:
شماره تماس 1:
شماره تماس 2:
شماره فکس:
زمینه فعالیت:
توضیحات:
آدرس:
نوع طرف حساب
 
آرشیو تصاویر
تصویر نمایندگی:
تصویر اثر انگشت:
تصویر امضاء:
تصویر کارت ملی:
تصویر شناسنامه:
پروانه کسب:
تصویر کروکی موقیت مکانی:
تصویر داخلی موقیت مکانی(1):
تصویر داخلی موقیت مکانی(2):
تصویر داخلی موقیت مکانی(3):
تصویر داخلی موقیت مکانی(4):
تصویر بیرونی موقیت مکانی(1):
تصویر بیرونی موقیت مکانی(2):
تصویر وسیله نقلیه سرویس: